Skip links

Cennik Zabiegów

+48 91 434 73 99

+48 606 42 42 94

 info@mazowiecka13.com

Zielonogórska 31, 71-084 Szczecin

Regulamin rezerwacji i anulowania wizyt w Klinice Beauty

Szczegółowe zasady i postanowienia Regulaminu wiążące strony znajdują się poniżej (§1-§6), jednakże dla pełnej czytelności i jasności przygotowaliśmy krótkie wyjaśnienie podstawowych regulacji związanych z rezerwacją i anulowaniem wizyt.

Prosimy o zrozumienie, że czas zarezerwowanego spotkania jest wyznaczony tylko dla Ciebie.

Umówienie się na wizytę w naszej klinice oznacza, że zarezerwowaliśmy specjalistę, urządzenie i gabinet specjalnie dla Ciebie.

Z tego względu musieliśmy określić zasady, które pozwolą nam na bardziej efektywne planowanie pracy i tym samym lepszą dostępność usług dla Ciebie.

Jeżeli zarezerwujesz u nas wizytę, ale niestety okoliczności zmuszą Cię do jej odwołania, prosimy abyś zrobił to najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę do godz. 20:00. Jeżeli nie odwołasz wizyty lub też zrobisz to później niż wskazane w zdaniu poprzednim, będziemy zmuszeni do obciążenia Ciebie kosztami w wysokości 50% wartości usługi.

Jeżeli posiadasz aktywny karnet i usługa została zarezerwowana w ramach niego i nie odwołasz wizyty w określonym czasie, wizyta zostanie uznana za zrealizowaną.

Jeżeli rezerwacja online odbyła się w systemie Booksy, a Ty zrezygnujesz z wizyty, przedpłata pobrana podczas rezerwacji nie zostanie zwrócona.

Jeżeli odwołujesz wizytę ze względu na zdarzenia losowe i zrobisz to najpóźniej w dzień poprzedzający wizytę do godz. 20:00 to wówczas Twoja zaliczka zostanie zapisana na koncie klienta do wykorzystania w ramach nowo umówionego terminu.

Jeśli musisz zrezygnować z usługi z powodu nagłej potrzeby osobistej lub medycznej, skontaktuj się z nami jak najszybciej, a my zdecydujemy, jak najlepiej rozwiązać problem.

§ 1
[Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji wizyt, w tym rezerwacji wizyt za pomocą systemu Booksy oraz zasady rezygnacji z umówionej wizyty w zakresie korzystania z Kliniki Beauty.

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.
 2. Dokonanie rezerwacji, w sposób określony w §3 jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 

§ 2
[Definicje]

 1. Klinika – podmiot świadczący usługi kosmetyczne pod firmą Klinika Beauty prowadzoną przez przedsiębiorcę Małgorzatę Figurską, podlegającemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP 851-10-15-679.
 2. Klient – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji w rozumieniu ust. 3 oraz osoba małoletnia, która za zgodą przedstawiciela ustawowego dokonała rezerwacji, o której mowa w ust. 3
 3. System Booksy – dedykowane dla Klientów oprogramowanie i serwis Booksy, obsługiwane przez Booksy i rozpowszechniane pod firmą „Booksy”, dostępne w sieci Internet w domenie https://booksy.com, za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania IOS i Android oraz za pośrednictwem widżetów możliwych do osadzenia na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych podmiotów świadczących usługi.
 4. Rezerwacja – zgłoszenie przez Klienta chęci wykonania w określonym terminie (data i godzina) usługi określonej w Cenniku Kliniki poprzez system Booksy lub mailowo/telefonicznie.
 5. Odwołanie rezerwacji – zgłoszenie przez Klienta rezygnacji ze stawienia się na zarezerwowaną wcześniej wizytę za pośrednictwem systemu Booksy lub mailowo/telefonicznie.
 6. Karnet – przedpłacony dokument uprawniający do korzystania z usług Kliniki na zasadach w nim określonych.
 

§ 3
[Rezerwacja wizyt]

Klient może dokonać rezerwacji na określoną usługę świadczoną w salonie, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej Kliniki oraz na stronie Kliniki w systemie Booksy.

 1. Klient może dokonać rezerwacji za pośrednictwem systemu Booksy, jak również telefonicznie, mailowo lub osobiście. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Kliniki pod adresem https://klinikabeauty.pl
 2. Dokonując rezerwacji za pośrednictwem systemu Booksy, Klient zgadza się na warunki i postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie, który zostanie Klientowi udostępniony przez finalizacją rezerwacji.
 3. Rezerwację za pośrednictwem systemu Booksy uważa się za dokonaną i potwierdzoną dopiero z chwilą uiszczenia przedpłaty w wysokości 50% kosztu usługi, której dotyczy rezerwacja.
 4. Dokonując rezerwacji w formie telefonicznej lub osobiście Klient zostanie poinformowany przez pracowników Kliniki o podstawowych zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, o dostępności Regulaminu na stronie internetowej Kliniki oraz o konieczności dokonania przedpłaty w wysokości 50% kosztu rezerwowanej usługi na konto bankowe wskazane na stronie internetowej Kliniki.
 5. Dokonując rezerwacji w formie mailowej Klientowi zostanie w odpowiedzi wysłany link do niniejszego Regulaminu oraz informacja o konieczności dokonania przedpłaty w wysokości 50% kosztu usługi wraz z numerem rachunku bankowego.
 6. Wpłata przedpłaty jest konieczna dla ważnego dokonania rezerwacji. Wpłata przedpłaty jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4
[Odwołanie wizyty]

 1. Klient ma prawo odwołania wizyty z uwzględnieniem postanowień zawartych w tym paragrafie.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem systemu Booksy, odwołanie wizyty również następuje za pośrednictwem tejże platformy. Przedpłata uiszczona przy rezerwacji za pośrednictwem systemu Booksy nie zostanie zwrócona.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, mailowo lub osobiścue Klient może odwołać wizytę w dowolnej, wybranej przez niego formie.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, mailowo lub osobiście oraz odwołania wizyty najpóźniej w dniu poprzedzających wizytę do godz. 20:00, przedpłata zapłacona przez Klienta zostanie uznana na poczet konta Klienta i będzie mogła zostać wykorzystana w ramach nowo umówionej wizyty.
 5. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, mailowo lub osobiście oraz nieodwołania wizyty lub odwołania jej z niezachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 4, przedpłata dokonana przez Klienta nie zostanie mu zwrócona.
 6. W przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji dokonanej w ramach posiadanego przez niego aktywnego karnetu, o którym mowa w § 2 ust. 6 bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, wizytę uznaje się za zrealizowaną.
 

§ 5
[Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Klinika. Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z administratorem jest możliwy przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@mazowiecka13.com, pod numerem telefonu: 91 434 73 99 oraz pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytań Klient, realizacji postanowień niniejszej Umowy oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Kliniki.
 4. Usługodawca wdraża środki organizacyjne i techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klienta.
 5. Informujemy, że jako Klinika nigdy nie zwracamy się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.
 

§ 6
[Postanowienia końcowe]

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu i Cennika, a także wszelkich dokumentów o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszego Regulaminu i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Kliniki.
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej Kliniki oraz w lokalu Kliniki.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikłe dla tle niniejszego Regulaminu winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kliniki.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

regulamin rezerwacji i odwoływania wizyt w Klinice Beauty